A2標 台9線蘇花公路東澳隧道新建工程 

工程簡介:          本路段路線北端銜接永樂高架橋(A-1 標),於臺鐵永樂車站南側以東澳隧道貫穿東澳嶺(標高820.7公尺),南端於東澳北溪支流左岸(北側)出露銜接東澳北溪河川橋(A-3標)。東澳隧道長 約3.4公里,採雙孔單車道配置,通過之地層岩性主要為板岩、變質砂岩、片岩、夾部分大理岩及角閃岩,擬採鑽炸法施工。
起迄里程: 3K+824~7K+213(SB),3K+787~7K+240(NB)
設施長度: 總長度約3.5公里,其中東澳隧道長約3.4公里,其餘為路工段,東澳隧道南、北口各設置洞口機房。
                                                                                    資料來自蘇花公路改善工程處
蘇花改善道路
蘇花改善道路
蘇花改善道路